Privacy Policy

General Information

This page describes the requirements of The Finnish Personal Data Act (523/1999) sections 10 and 24, and the requirements of the EU General Data Protection Regulation (GDPR) (679/2016) in Articles 12 and 14, which applies to handling Personal Data.

Company / Registry Administrator
Name: Suomenlinnan Panimo – Sveaborgs Bryggeri
Address: Suomenlinna C 1, 00190 Hki
Business ID: 099 89 22-2
Service Address: www.suomenlinnanpanimo.fi

Contacts
Name: Jari Tapanainen
E-mail: jari.tapanainen@suomenlinnanpanimo.fi

Whose data is being collected?

Information of the users visiting the service is collected, used and edited to aid in customer relationship management, delivery of services, direct marketing, distance selling and customer contact. Additionally, the data can be used for statistical and business development purposes.

Description of the personal data being handled

Visiting users

The user’s IP-address along with metadata of the hardware they are using while visiting the service.

Registered users

The register may include following information of users

 • Name
 • E-mail
 • Mobile
 • Organisation
 • Language
 • User level (customer, employee, administrator)
 • Service Usage Information (messages, orders, purchases)

Who else / what systems handle data?

Google Analytics

Rights of the data subject

According to the Privacy Policy, the user has the right to take the following steps regarding to their own Personal Data. These requests should be addressed directly to the contact person.

 • Right to access
 • Right to object
 • Right of erasure
 • Right to appeal
 • Right to restrict direct marketing

A more detailed description of the rights can be found in this article: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A119%3ATOC

General information about cookies and their use

A cookie is a small piece of data, that is sent to your computer or mobile phone browser from a website’s computer and is stored on your device’s hard drive as file.

Cookies that enable or improve your services

Some cookies are necessary to the service optimal use. For example, they can allow the use of the Login and set correct language in systems. We use cookies to improve our understanding about how customers use our Websites. We collect statistical information to make sure that our services respond to our customers needs. We track our customers browsers to tell us when they visit, which kind of device they use and what content they search on our services.

 

The user’s options to prevent the use of cookies

The user can adjust the settings in their browsers, and choose which cookies are allowed to be used. Before switching the function off, it should be noted that sometimes cookies may be necessary for some services to operate properly.

Data protection

We use technical and organisational security tools to protect personal information against unauthorised access, disclosure, disposal or other unauthorised processing.

Technical methods

The use of secure server solutions, firewalls, network traffic encryption technologies, encrypted keys, data encryption and the monitoring of usage.

Organisational methods

The use of safe devices, appropriate access control, controlled distribution of access permissions and the control of their use. Guidance for personnel involved in handling Personal Data and the careful selection of subcontractors. All data handlers are bound by confidentiality agreements.

The disclosing of information

Information will not be disclosed outside of the Service, excluding the third parties mentioned in this document, and unless required by the law.

The transfer of Personal Data outside of the EU or EEA

In principle, personal data is not transferred outside of the EU or EEA. However in cases where data is transferred, it is ensured that the partner is a Privacy Shield -registered company or corporate body.

Data retention policy

We only retain information of the user for as long as it is needed and required by the current legislations.

More information:

Data Protection Supervisor: https://www.tietosuoja.fi/fi/index.html
EU Regulation: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A119%3ATOC

Tietosuojaseloste

Yleistä dokumentista

Tämä sivu kuvailee Suomen henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan (General Data Protection Regulation, GDPR) mukaiset vaatimukset, joita sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn palvelussa.

Yritys / Rekisterin ylläpitäjä

Nimi: Suomenlinnan Panimo – Sveaborgs Bryggeri
Osoite: Suomenlinna C 1, 00190 Hki
Y-tunnus: 099 89 22-2

Yhteyshenkilö

Nimi: Jari Tapanainen
E-mail: jari.tapanainen@suomenlinnanpanimo.fi

Kenen tietoja Palvelussa käsitellään

Palvelussa vierailevien käyttäjien henkilö ja yritystietoja kerätään, käsitellään, käytetään ja muokataan asiakasasuhteiden hoitamista, palvelujen toimittamista, suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä asiakasyhteydenottoja varten. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja liiketoiminnan kehittämistarkoituksiin.

Kuvaus käsiteltävistä henkilötiedoista

Vierailevat käyttäjät

Käyttäjän IP-osoite sekä metatietoja laitteistosta, jolla käyttäjä vierailee palvelussa.

Rekisteröityneet käyttäjät

Rekisteri voi sisältää seuraavan kaltaisia tietoja käyttäjistä

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Organisaatio
 • Kieli
 • Käyttäjätaso (esim asiakas, työntekijä, ylläpitäjä)
 • Palvelun käyttötiedot (viestit, tilaustiedot, hankinnat, )

Kuka muu / Mitkä järjestelmät käsittelevät tietoja

 • Google Analytics

Käyttäjän oikeudet tietosuoja-asioista

Käyttäjällä on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus seuraaviin toimiin omien tietojensa osalta. Kyseiset pyynnöt tulee osoittaa suoraan yhteyshenkilölle.

 • Tarkastusoikeus
 • Vastustamisoikeus
 • Poisto-oikeus
 • Valitusoikeus
 • Suoramarkkinointikielto

Tarkempi kuvaus oikeuksista löytyy artiklasta: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A119%3ATOC

 

Yleistä tietoa evästeiden käytöstä

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle.

Palvelun mahdollistavat tai sitä parantavat evästeet

Osa evästeistä on välttämättömiä palvelun sujuvalle käytölle. Tälläisiä on muun muassa kirjautumisen tai kielivalinnat mahdollistavat evästeet.  Käytämme evästeitä myös parantaaksemme ymmärrystämme siitä, kuinka asiakkaat käyttävät sivustojamme. Keräämme tilastollista tietoa kävijämääristä varmistaaksemme, että sivusto vastaa käyttäjien tarpeita. Seuraamme millaisilla laitteilla, mihin aikaan ja mitä sisältöjä asiakkaamme etsivät palvelusta.

Käyttäjän mahdollisuudet estää evästeiden käyttö

Käyttäjä voi asettaa selaimestaan, mitkä evästeet sallitaan palvelussa. Jos toiminto kytketään pois, on hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Tietojen suojaus

Käytämme teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan.

Tekniset menetelmät

Tietoturvallisten palvelinratkaisuiden käyttö, palomuurien käyttö, verkkoliikenteen salaustekniikoiden käyttö, salausavainten ja tietojen kryptaaminen sekä käyttöseurannan valvonta.

Organisatoriset menetelmät

Turvallisten laitteiden käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta. Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta. Sitoutamme kaikki tietojen käsittelijät salassapitosopimuksilla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin Palvelun ulkopuolelle lukuunottamatta tässä dokumentissa mainittuja kolmansia osapuolia, ellei laki nimenomaisesti sitä vaadi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Niissä tapauksissa joissa tietoja siirretään, huolehditaan samalla, että yhteistyökumppani on Privacy Shield -rekisteröity yhtiö tai yhteisö.

Tietojen säilytys (Data retention policy)

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Lisää aiheesta:

Tietosuojavaltuutettu: https://www.tietosuoja.fi/fi/index.html

EU Asetus: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A119%3ATOC